Informace o zpracování osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Fyzická osoba Pavlína Hanzlíková se sídlem Benecko 169,51237,IČ 66107717 (správce) zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27.dubna 2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále „GDPR“) a dalšími právními předpisy.

Správce zpracovává údaje získané především od subjektu údajů a dále údaje získané od třetích stran(online portálů),které jsou oprávněny se Správcem předmětné údaje sdílet, kdy Správce zpracovává údaje poskytnuté od třetích stran pouze v rozsahu nezbytném pro plnění zákonných povinností ve smyslu níže uvedeného.

Osobní údaje v rozsahu údajů jméno,příjmení,datum příjezdu,datumu odjezdu,  adresy trvalého pobytu, datumu narození, rodného čísla, čísla OP, číslo cestovního dokladu (cestovní pas),státní občanství,číslo víza a účel pobytu mohou být zpracovány za účelem plnění povinnosti Správce dle zákona č.326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých zákonů, v platném znění.

Osobní údaje bude Správce zpracovávat manuálně a elektronicky na základě zákona 326/1999.

Osobní údaje v rozsahu údajů jméno, příjmení, datum příjezdu, datum odjezdu, adresy trvalého pobytu, datumu narození, čísla OP, čísla cestovního dokladu, státního občanství, čísla víza a účelu pobytu mohou být Správcem zpřístupněny orgánům státní správy nebo samosprávy v souladu s výše citovanými zákony.

Osobní údaje v rozsahu údajů jméno, příjmení, datum příjezdu, datum odjezdu, adresa trvalého bydliště, číslo pokoje a datum narození mohou být zpřístupněny subjektům, u nichž Správce bude uplatňovat svá práva ze smlouvy (zejména soudy, notáři, exekutoři).

Výše uvedené osobní údaje jsou za akceptace zásady minimalizace údajů a dalších zásad vyplývajících z GDPR a souvisejících předpisů minimem, i z výše popsaných smluv a dále ze shora citovaných zákonů.

Uvedením emailové adresy ubytovaná osoba uděluje správci dobrovolně souhlas se zpracováním tohoto osobního údaje za účelem komunikace a zasílání obchodních a marketingových nabídek a sdělení. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou od uzavření smlouvy a může být kdykoliv odvolán nebo do jejího odvolání. Emailová adresa bude automaticky zpracována zaměstnanci Správce nebo Správcem a třetím osobám nebude zpřístupněna.

Citlivé údaje Správce obvykle nezpracovává.

Subjekt údajů má dále právo získat od Správce osobní údaje, které se subjektu údajů týkají a jež subjekt údajů Správci poskytl. Správce na základě žádosti subjektu údajů poskytne údaje bez zbytečného odkladu ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu nebo je na žádost subjektu údajů poskytne jinému jednoznačně určenému správci. Toto právo se nevztahuje na osobní údaje, které nejsou zpracovány elektronicky.

Správce nemá úmysl poskytovat osobní údaje do třetích zemí.

Domnívá-li se subjekt údajů, že dochází k neoprávněnému zpracování jeho osobních údajů, může se obrátit se stížností na dozorový orgán, kterým je pro území ČR Úřad pro ochranu osobních údajů(www.uoou.cz).

Kontaktní údaje Správce
Pavlína Hanzlíková
51237 Benecko 169
info@penzionfany.cz