Všeobecné obchodní podmínky

1. Údaje poskytovatele služeb:

Pavlína Hanzlíková se sídlem 51237 Benecko 169, IČ 66107717 (dále jen „Penzion Fany“)

2. Smluvní strana:

Objednavatel – jako fyzická či právnická osoba (dále jen „objednavatel“)

Tyto podmínky platí obecně pro všechny Hosty penzionu Fany.

3. Rezervace ubytování a služeb

Objednávka pobytu musí mít písemnou formu (dopisem nebo elektronickou poštou):

e-mail: info@penzionfany.cz
Adresa provozovny: Penzion Fany, Benecko 169, 51237

Před potvrzením objednávky se objednavatel seznámí s veškerými informacemi – typ nabízených pokojů, cena, platební a storno podmínky na stránkách penzionu www.penzionfany.cz a dalšími informacemi od penzionu Fany.

Poté co host provede objednávku, penzion Fany potvrdí do 24 hod po obdržení objednávky e-mailem. Rezervace je platná po uhrazení zálohy. Mohou být stanoveny individuální podmínky.

Údaje, které jsou uvedeny na potvrzení rezervace jsou závazné pro obě strany.

4. Ceny, stornovací a platební podmínky

- cena ubytování je vždy uvedena v ceníku na www.penziofany.cz
- nejsme plátci DPH
- všechny místní poplatky jsou zahrnuty v ceně
- záloha na ubytování se hradí na bankovní účet. Akceptujeme měnu CZK a EUR
- může dojít ke kurzovnímu rozdílu
- host se zavazuje zaplatit za ubytování poskytnuté penzionem Fany cenu stanovenou v aktuálním ceníku
- host se zavazuje poskytnout penzionu Fany zálohu ve výši stanovené penzionem Fany do 14 kalendářních dnů od objednávky není-li stanoveno jinak
- nebude-li hostem uhrazena ve sjednané výši a určeném termínu, vyhrazuje si penzion Fany právo zrušit sjednanou rezervaci
- záloha je považována za uskutečněnou až v okamžiku, kdy je připsána na účet
- rezervace je garantována po úhradě dané zálohy dle podmínek objednávky a potvrzena emailem
- rezervaci lze zrušit pouze písemně a dle podmínek na výše uvedených stránkách v sekci ceník
- hostům nevzniká nárok na vrácení peněz:
    a) pokud jsou z osobních důvodů nuceni zkrátit dobu pobytu,než byla sjednána při rezervaci
    b) pokud den příjezdu bude pozdější než bylo uvedeno při rezervaci
- zrušení rezervace je nutné písemnou formou a to emailem
- při zrušení rezervace,která byla provedena přes externí firmu (booking) je nutné rezervaci také zrušit u tohoto poskytovatele způsobem, který poskytovatel vyžaduje a za podmínek rezervace
- změna rezervace, tj. Přesun objednaných služeb na jiný termín je považován za zrušení rezervace a řídí se stejným režimem jako zrušení rezervace
- v případě nedojezdu hosta je rezervace stornována a penzion je oprávněn účtovat náklady na celý pobyt hosta

Penzion je oprávněn zrušit pobyt z následujících důvodů:
- pokud klient zálohu nezaplatí řádně a včas nebo pokud nastanou nepředvídatelné okolnosti

- penzion Fany je oprávněn odečíst stornopoplatky z hostem zaplacené zálohy

5. Práva a povinnosti Smluvní strany

Ve smyslu smlouvy je host oprávněn používat podle způsobu způsobu určení objednaný pokoj,jakož i zařízení,které patří do okruhu obvyklých služeb, a pro které neplatí speciální poplatky

Host může v souvislosti se službami, poskytovanými pemzinem Fany, podat stížnost po dobu pobytu v penzionu. Penzion se zavazuje stížnost řešit, která mu byla v tomto období písemně prokazatelně doručena.

Host se postará o to,aby se dítě, mladší 18 let, svěřěné do jeho péče, zdržovalo v prostorech penzionu i kolem něj pod dozorem dospělé osoby

Host je povinnen veškeré závady a případné nedostatky reklamovat během svého pobytu v penzionu, aby mohla být sjednána náprava

Host je povinnen nejpozději v den odjezdu uhradit náklady spojené s využitím služeb penzionu, včetně doplňkových služeb, nebylo-li dohodnutu jinak

Host může odstoupit od smlouvy na základě stornovacích podmínek nebo v případě že penzion neposkytl hostovi předem dohodnuté služby odpovídající standartu penzionu

Doba příhlášení do penzionu je od 14:00 hod

Doba odhlášení je do 9:00 hod v den odjezdu

Domácí mazlíčci(jen psi) mohou být ubytováni na základě domluvy s penzionem za poplatek – viz. Ceník

6. Mlčenlivost

Penzion je povinnen postupovat podle směrnic o zpracování a ochraně osobních údajů, viz. Informace o spracování osobních údajů

7, Závěrečné ustanovení

- Tyto body ve smyslu § 1751 a násl. Občanského zákoníku upravují postup při uzavírání, tvoří obsah a jsou nedílnou součástí smlouvy o ubytování, uzavřené mezi hostem a ubytovatelem

- tyto body může v plné a neomezeném rozsahu ubytovatel doplňovat a měnit elektronickou formou. V případě,že k takové změně dojde, budou nové body umístněny na internetových stránkách ubytovatele www.penzionfany.cz změna nabývá na účinnosti okamžikem zveřejnění

pokud se změní jednotlivé body ostatní platí a jsou vymahatelné

V ostatních otázkách neupravených těmito body se host a ubytovatel zavazují řídit právními předpisy ČR, dobrými mravy a zvyklostmi v oblasti poskytování ubytovacích služeb a případné spory řešit přednostně smírnou cestou.

Tyto body nabývají účinnost 1.10.2018