Všeobecné obchodní podmínky

1. Údaje poskytovatele služeb:

Pavlína Hanzlíková se sídlem 51237 Benecko 169, IČ 66107717 (dále jen „Penzion Fany“)

2. Smluvní strana:

Objednavatel – jako fyzická či právnická osoba (dále jen „objednavatel“)

Tyto podmínky platí obecně pro všechny Hosty penzionu Fany.

3. Rezervace ubytování a služeb

Objednávka pobytu musí mít písemnou formu (dopisem nebo elektronickou poštou):

e-mail: info@penzionfany.cz
Adresa provozovny: Penzion Fany, Benecko 169, 51237

Před potvrzením objednávky se objednavatel seznámí s veškerými informacemi – typ nabízených pokojů, cena, platební a storno podmínky na stránkách penzionu www.penzionfany.cz a dalšími informacemi od penzionu Fany.

Poté co host provede objednávku, penzion Fany potvrdí do 24 hod po obdržení objednávky e-mailem. Rezervace je platná po uhrazení celé částky za služby.

Údaje, které jsou uvedeny na potvrzení rezervace jsou závazné pro obě strany.

4. Ceny, stornovací a platební podmínky

- cena ubytování je vždy uvedena v ceníku na www.penziofany.cz
- nejsme plátci DPH
- všechny místní poplatky jsou zahrnuty v ceně
- částka za ubytování se hradí na bankovní účet. Akceptujeme měnu CZK a EUR
- může dojít ke kurzovnímu rozdílu
- host se zavazuje zaplatit za ubytování poskytnuté penzionem Fany cenu stanovenou v aktuálním ceníku
- host se zavazuje uhradit cenu ubytování ve výši stanovené penzionem Fany do 7 kalendářních dnů od objednávky není-li stanoveno jinak
- nebude-li částka hostem uhrazena ve sjednané výši a určeném termínu, vyhrazuje si penzion Fany právo zrušit sjednanou rezervaci
- uhrazení je považováno za uskutečněné až v okamžiku, kdy je připsána na účet
- rezervace je garantována po úhradě dané sumy dle podmínek objednávky a potvrzena emailem
- hostům nevzniká nárok na vrácení peněz:
    a) pokud jsou z osobních důvodů nuceni zkrátit dobu pobytu,než byla sjednána při rezervaci
    b) pokud den příjezdu bude pozdější než bylo uvedeno při rezervaci
- zrušení rezervace je nutné písemnou formou a to emailem
- při zrušení rezervace,která byla provedena přes externí firmu (booking) je nutné rezervaci také zrušit u tohoto poskytovatele způsobem, který poskytovatel vyžaduje a za podmínek rezervace
- změna rezervace, tj. Přesun objednaných služeb na jiný termín je považován za zrušení rezervace a řídí se stejným režimem jako zrušení rezervace
- v případě nedojezdu hosta je rezervace stornována a penzion je oprávněn účtovat náklady na celý pobyt hosta

Penzion je oprávněn zrušit pobyt z následujících důvodů:
- pokud klient částku nezaplatí řádně a včas nebo pokud nastanou nepředvídatelné okolnosti

Penzion Fany je oprávněn odečíst stornopoplatky z hostem zaplacené cástky a to
- 300,-Kč stornovací poplatek se nevrací při zrušení do 60 dnů před nástupem
- 50% zálohy se nevrací při zrušení od 59. do 30. dne před nástupem
- 100% zálohy se nevrací při zrušení od 29. dne před nástupem

5. Práva a povinnosti Smluvní strany

Penzion Fany si vyhrazuje právo při příjezdu hostů vybrat vratnou kauci ve výši 2000Kč za každý pokoj. Pokud během pobytu nedojde k žádné hostem způsobené škodě kauce bude v plné výši vrácena. Pokud pronajímatel shledá závadu na vybyvení penzionu může si z kauce účtovat jím stanovenou částku na sjednání nápravy.

Host se zavazuje nepřesáhnout kapacitu daného pokoje počtem ubytovaných. Pokud se takto stane bez předchozího upozornění ubytovatele, vyhrazuje si ubytovatel právo na účtování jednorázové pokuty 10000 Kč ihned na místě.

Na začátku ubytování přebírá host pokoj bez závad, případné závady je povinen neprodleně oznámit personálu.

Pokud dojde k poškození pokoje a jiného zařízení z nedbalosti nebo úmyslně, je host povinen škodu nahradit.

Host nesmí bez souhlasu personálu přemisťovat vybavení, provádět jakékoliv úpravy a jakékoliv zásahy do elektrické sítě nebo jiné instalace.

Host je povinen při odchodu z ubytování zavřít vodovodní baterie, zhasnout světla a uzavřít dveře.

Host je povinen udržovat pořádek a čistotu jak v budově, tak v přilehlém okolí.

Z bezpečnostních důvodů nesmí host ponechávat děti do 10 let věku bez dozoru dospělých v ubytování.

Host může v souvislosti se službami, poskytovanými pemzinem Fany, podat stížnost po dobu pobytu v penzionu. Penzion se zavazuje stížnost řešit, pokud mu byla v tomto období písemně prokazatelně doručena.

Host může odstoupit od smlouvy na základě stornovacích podmínek nebo v případě že penzion neposkytl hostovi předem dohodnuté služby odpovídající standartu penzionu

Doba příhlášení do penzionu je od 14:00 hod

Doba odhlášení je do 9:00 hod v den odjezdu

Domácí mazlíčci(jen psi) mohou být ubytováni na základě domluvy s penzionem za poplatek – viz. Ceník

6. Mlčenlivost

Penzion je povinnen postupovat podle směrnic o zpracování a ochraně osobních údajů, viz. Informace o spracování osobních údajů

7, Závěrečné ustanovení

- Tyto body ve smyslu § 1751 a násl. Občanského zákoníku upravují postup při uzavírání, tvoří obsah a jsou nedílnou součástí smlouvy o ubytování, uzavřené mezi hostem a ubytovatelem

- tyto body může v plné a neomezeném rozsahu ubytovatel doplňovat a měnit elektronickou formou. V případě,že k takové změně dojde, budou nové body umístněny na internetových stránkách ubytovatele www.penzionfany.cz změna nabývá na účinnosti okamžikem zveřejnění

pokud se změní jednotlivé body ostatní platí a jsou vymahatelné

V ostatních otázkách neupravených těmito body se host a ubytovatel zavazují řídit právními předpisy ČR, dobrými mravy a zvyklostmi v oblasti poskytování ubytovacích služeb a případné spory řešit přednostně smírnou cestou.

Tyto body nabývají účinnost 13.5.2020